Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kvalitet & Miljö samt Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Redan tidigt fanns intentionen att jobba med kvalitet i alla led inom ELIAS. Under 2007 togs beslutet att certifiera det ledningssystem som företaget byggt upp sedan starten. Efter en del komplettering och framförallt dokumentering så blev företaget under hösten 2009 äntligen certifierat enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004, dvs både kvalitet och miljö och under hösten 2017 blev vi även certifierade enligt OHSAS 18001, dvs Arbetsmiljö.

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Ett systematiskt Kvalitets- & Miljöarbete är en bra grund för ett stabilt företag. En hållbar utveckling på alla punkter är vår målsättning. Vi arbetar självklart också med Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Sedan ELIAS startade har vi haft en sjukfrånvaro under 2% totalt. Det tycker vi visar på en bra arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter.

Miljöpolicy

Vi jobbar för miljön genom följande fem punkter:

 1. Vi följer miljölagstiftningen och våra kunders miljökrav.
 2. I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 3. Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar samt välja materiel och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar återvinning.
 4. Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 5. Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Kvalitetspolicy

 • Vårt kännemärke skall vara kvalitet. Företaget skall präglas av yrkesstolthet, motivation, ansvarstagande och kunnande.
 • Vi skall uppfylla kundernas ställda krav. Kvalitet ska ses i vid bemärkelse och omfatta helhetsintrycket av ELIAS som leverantör.
 • Vår kvalitet skall vara sådan att ett avslutat åtagande blir ett medel att erhålla även kommande uppdrag. Vi skall skapa långsiktiga relationer med våra kunder och alltid sträva efter att ha kunden i centrum för vår verksamhet.
 • Vår verksamhet skall präglas av kvalitet i alla led. Alla anställda skall vara medvetna om sin roll i arbetet för total kvalitet. Även de interna relationerna skall präglas av kvalitet.
 • Vi skall sträva efter ständiga förbättringar i vårt dagliga arbete såväl som av vårt kvalitetssystem.

Arbetsmiljöpolicy

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete jobbar vi för att uppnå ett säkert och trivsamt företag med nöjda medarbetare, utan arbetsplatsolyckor och yrkesskador.

Arbetsledningen skall förbereda och utreda eventuella arbetsskador och ha ett aktivt rehabiliteringsarbete.

 • Vi skall erbjuda varje anställd en arbetsplats som till fullo överensstämmer med gällande arbetsmiljölagar och tillhörande föreskrifter.
 • Vi skall verka för fortlöpande information och god utbildningsnivå i arbetsmiljöfrågor.
 • Vi skall erbjuda en bra arbetsmiljö med goda fysiska och psykosociala förhållanden.
 • Vi skall fortlöpande undersöka arbetsmiljöriskerna i vår verksamhet samt vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder.
 • Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.
 • Vi strävar efter en öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda för att ge anställda möjlighet att arbeta i en trevlig miljö och att utvecklas i sitt arbete.

ELIAS AB är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 18001